Per alumnes Benjamins (2008) fins a Juvenils (1998 – 1999), ambdós inclosos.

SETMANA DEL 14 AL 20 DE JULIOL PLACES EXHAURIDES!!!

ÚLTIMES PLACES PER LA SETMANA DEL 8 AL 13 DE JULIOL!!!

DESCARREGAR EL DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ (PDF)

DESCARREGAR L’AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE (PDF)

DESCARREGAR EL QÜESTIONARI COMPLEMENTARI (PDF)

A partir del 7 de Març, cal fer efectiu el 1r pagament (220 €) , amb concepte de Handbol Experience i el NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE, al següent compte bancari.

Banc Sabadell: IBAN ES90 0081 0133470001638664

Un cop fet efectiu el pagament de l’inscripció, cal enviar per correu electrònic a (direcció@handbolexperience.com) juntament amb aquesta Butlleta d’inscripció i d’autoritzacióDrets d’imatge i Qüestionari complementari, la següent documentació de l’alumne:

  • Fotocòpia del DNI o del llibre de família, on consta el nen/a.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.
  • Fotocòpia del resguard d’ingrés del 1er pagament.

Entre l’1 i el 31 de maig haureu de fer efectiu el segon pagament. Efectuant l’abonament restant seguint el mateix procés: amb concepte d’Handbol Experience i el NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE, al número de compte especificat anteriorment.