Per alumnes Benjamins (2009) fins a Juvenils (1999 – 2000), ambdós inclosos.

SETMANA INTERNS DEL 19 AL 25 DE JULIOL!!!  PLACES EXHAURIDES!!!

SETMANA EXTERNS DEL 13 AL 18 DE JULIOL!!!

DESCARREGAR EL DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ (PDF)

DESCARREGAR L’AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE (PDF)

DESCARREGAR EL QÜESTIONARI COMPLEMENTARI (PDF)

A partir del 2 de Març, cal fer efectiu el 1r pagament (220 €) , amb concepte de Handbol Experience i el NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE, al següent compte bancari.

Banc Sabadell: IBAN ES90 0081 0133470001638664

Un cop fet efectiu el pagament de l’inscripció, cal enviar per correu electrònic a (direccio@handbolexperience.com) juntament amb aquesta Butlleta d’inscripció i d’autoritzacióDrets d’imatge i Qüestionari complementari, la següent documentació de l’alumne:

  • Fotocòpia del DNI o del llibre de família, on consta el nen/a.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.
  • Fotocòpia del resguard d’ingrés del 1er pagament.

Entre l’1 i el 31 de maig haureu de fer efectiu el segon pagament. Efectuant l’abonament restant seguint el mateix procés: amb concepte d’Handbol Experience i el NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE, al número de compte especificat anteriorment.